Paracheirodon Innesi White – Neontetra white / Neontetra albino